Több, mint kert

Az adatvédelmi nyilvántartásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 65-68. §-ai rendelkeznek.

Ki minősül adatkezelőnek? Az Infotv. 3. § 9. pontja alapján adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Ki minősül adatfeldolgozónak? Az Infotv. 3. § 18. pontja határozza meg az adatfeldolgozó fogalmát, mely szerint adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó tipikusan meghatározott feladat, eredmény elérésére vállal kötelezettséget. Az adatfeldolgozó feladata az, hogy végrehajtsa az adatkezelő által adott - az adatfeldolgozás célját és módjának alapvető elemeit illető – utasításokat. Az adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenységének jogszerűségét az adatkezelőtől kapott megbízás határozza meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti viszonyokat szerződésben, vagy kötelező erejű jogi aktusban szükséges rendezni. Ezt írásba kell foglalni és tartalmaznia kell bizonyos minimális elemeket, különösen annak kijelentését, hogy az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő utasítása alapján járhat el, és hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtania a személyes adatok megfelelő védelme érdekében. A szerződésnek tartalmaznia kell az adatfeldolgozó megbízásának részletes leírását.

Az Adatvédelmi Hatóság nem vezet nyilvántartást abban az esetben, ha webáruház üzemeltetése kapcsán az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás, elektronikus fizetés, számlák könyvelésre továbbítása), vagy ha csupán adatfeldolgozó részére továbbítják az adatokat.

Webáruházunkban történő vásárláshoz NEM kell regisztrálni, kizárólag a szállításhoz szükséges adatokat kell megadnia.

Ettől eltérő adatot nem kezelünk és harmadik félnek – a postázás kivételével – nem adunk ki.